I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego cezal.lublin.pl jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044849, NIP 712-10-02-094, REGON 430412698 - zwane dalej Administratorem strony www.cezal.lublin.pl.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

4. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę Internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

II. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

I. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez sklep internetowy www.cezal.pl lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

II. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy przewoźnikowi:

I. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w sklepie internetowym www.cezal.lublin.pl jest:

  • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  • PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzin (opcjonalnie).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4. jest niezbędne do świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych w ramach cezal.lublin.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu cezal.pl.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Klienta.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU I POPRAWIANIA TREŚCI SWOICH DANYCH

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@cezal.lublin.pl albo pisemnie na adres Administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Witryna Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej cezal.lublin.pl.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

i. Dane osobowe są chronione zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

ii. Zabezpieczenie komunikacji od momentu wizyty na stronie sklepu, w tym między innymi: logowania, przebiegu transakcji zakupu, przeglądania i wyszukiwania towarów za pomocą protokołu SSL. Jest to potwierdzone posiadaniem właściwego certyfikatu SSL.

4. Właściciel sklepu www.cezal.lublin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez umieszczenie publikacji w sposób widoczny na stronie Sklepu.

Zatwierdzono przez Prokurenta - Dyrektora Zarządzającego,
Wojciecha Broszkiewicza,
z upoważnienia Pana Prezesa-Dyrektora,
Jerzego Broszkiewicza

Lublin, dnia 25.05.2018 r.